FANDOM


This category list all jutsu within Naruto FantasyWorld.

You can also browse these categories of Jutsu Types

Jutsu Types Ninjutsu Taijutsu Genjutsu Kinjutsu Juinjutsu
Ninjutsu --- Nintaijutsu --- Reincarnation Ninjutsu Fūinjutsu
Taijutsu Nintaijutsu --- --- --- ---
Genjutsu --- --- --- --- ---
Kinjutsu Reincarnation Ninjutsu --- --- --- ---
Juinjutsu Fūinjutsu --- --- --- ---
Others
Ninjutsu Kyūjutsu Space–Time Ninjutsu Medical Ninjutsu Bunshinjutsu Kamijutsu
Taijutsu Shurikenjutsu Kenjutsu
Clan Kekkei Genkai Hiden Dōjutsu
Other Konbijutsu Tailed Beast Skill Senjutsu